Regulamin dla pracownika – McDoIt

Regulamin dla pracownika

 

Dane kontaktowe:

 

Kontakt dla pracownika McDo-It B.V.

Adres                : Triftstraße 135, 47533 Kleve

Telefon             : +49(0)2821 502577

E-Mail                : kleve@mcdoit.de

 

Siedziba główna McDo-It B.V.

Adres                : Bennekomseweg 126, 6871 KH Renkum

Telefon             : +31(0)317681920

E-mail               : info@mcdoit.nl

 

Rekrutacja

Adres                : Grobelna 7/biuro 201 A (2 Piętro), 95-200 Pabianice

Telefon             : +48(0)42 207 34 34, +48(0)509 487 894

E-Mail                : pabianice@mcdoit.pl

Witamy w McDo-It

Artykuł 1: Przepisy ogólne

Poza umową o pracę, nasza firma, jako pracodawca posiada również ogólne warunki zatrudnienia. Zostały one ujęte w regulaminie dla personelu ”Załącznik 1 do umowy o pracę”. W zawartej z Tobą umowie o pracę znajdują się odnośniki do tego regulaminu. Treść regulaminu jest wiążąca zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Firma McDo-It opracowała niniejszy informator z należytą starannością. Jeżeli ze względu na ustawodawstwo lub przepisy skarbowe mające związek z poniższymi punktami wymagane będzie wprowadzenie zmian, sporządzone zostanie uzupełnienie, które pracownik będzie zobowiązany załączyć do regulaminu.

Od dnia 01-12-2019 cała korespondencja przesyłana będzie wyłącznie przez aplikację, stałe godziny otwarcia biura dla pracowników zostają zniesione. W artykule 7 znajduje się obszerny opis korzystania z aplikacji. Zadane pytania trafią od razu do odpowiedniej osoby, gdzie przypisany zostanie im odpowiedni priorytet.
Odbiór między innymi kluczy, chipów i butów roboczych odbywa się w następujących godzinach:

Godziny odbioru biuro Kleve

Poniedziałek – Piątek 10:00 – 11:00 oraz 18:00 – 19:00
Sobota 15:00 – 17:00

Podkreślamy, iż godziny otwarcia są wyłącznie w celu odbioru wyżej wymienionych rzeczy.

Pracownik, który chciałby osobiście porozmawiać, może umówić się na spotkanie w biurze głównym w Renkum.

Artykuł 2: Definicje

Pracodawca : osoba prawna McDo-It B.V.
McDo-It : osoba prawna Mc Do-It B.V.
Pracownik : osoba fizyczna, która zawarła umowę o pracę z McDo-It B.V.

Artykuł 3: Obowiązek legitymowania

Każdy pracownik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Przez dowód tożsamości rozumie się paszport lub dowód osobisty. Jeżeli dowód tożsamości utraci ważność, pracownik ma obowiązek wyrobienia nowego dokumentu i przedłożenie go w McDo-It w celu zeskanowania. Pracownik musi być w każdym momencie w stanie się wylegitymować. Dokument tożsamości należy zawsze zabierać ze sobą do pracy.

Artykuł 4: Dane osobowe

a. McDo-It rejestruje dane osobowe pracowników. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w danych osobowych pracownika, należy je jak najszybciej zgłosić w McDo-It. Przez zmianę danych rozumie się na przykład zmianę numeru telefonu w Holandii, zmianę adresu zamieszkania w kraju pochodzenia itd.

b. McDo-It stosuje zasady ochrony danych osobowych według Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (General Data Protection Regulation)

Artykuł 5: Konto bankowe

a. Pracownik jest zobowiązany do posiadania własnego konta bankowego w jednym z krajów Unii Europejskiej. Nie ma możliwości przelania wypłaty na konto innego właściciela niż pracownik.

b. Numer konta składający się z numeru IBAN oraz BIC należy przekazać e-mailowo oraz potwierdzić własnoręcznym podpisem w biurze. Formularz numeru konta bankowego jest do uzyskania w biurze.

c. Dodatkowe koszty przelewu na inne niż holenderskie konto ponosi pracownik.

Artykuł 6: Rejestracja godzin

a. Pracownik przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu, (jeśli wymagane przez zleceniodawcę również idąc i wracając z przerwy) musi odbić kartę godzinową/chip lub wypełnić druk rejestracji godzin pracy. Niezarejestrowane godziny nie będą wypłacane.

b. Pracownik ma obowiązek zgłosić się u zleceniodawcy 15 minut przed rozpoczęciem pracy

Artykuł 7: Plan i komunikacja przez aplikację Plan4Flex

Plan i komunikacja pomiędzy pracownikiem i McDo-It przebiega poprzez aplikację Plan4Flex. Każdy pracownik musi pobrać aplikację. Za pomocą aplikacji można:

Plan pracy : codziennie sprawdzić aktualny plan pracy
Salaris / godziny : sprawdzić rozliczenia płac i zgłaszać reklamacje
Zmiana danych : zmienić swoje dane osobowe
Podanie o urlop / Choroba : złożyć podanie o urlop i zgłosić chorobę
Inne pytania : zadawać inne pytania
Zniszczenia i defekty : zgłaszać wszelkie zniszczenia i defekty w zakwaterowaniu, wyposażeniu, samochodach i innych rzeczach należących do McDo-It

Pracownik jest sam odpowiedzialny za połączenie internetowe.

Artykuł 8: Wynagrodzenie

a. Wypłata jest naliczana na podstawie 1 tygodnia = okres rozliczeniowy. Przelew wypłaty na konto bankowe dokonywany jest na koniec drugiego tygodnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Numeracja tygodni rozpoczyna się od pierwszego tygodnia roku.

b. Wszelkiego rodzaju reklamacje będą uwzględniane tylko z ostatnich 4 wypłaconych tygodni. Reklamacje należy składać przez aplikację P4F, jak najszybciej, zaraz po zauważeniu niezgodności.

Artykuł 9: Urlop

a. Urlop należy zgłaszać z wyprzedzeniem i uzyskać na niego zgodę. Urlop należy zgłosić w McDo-It minimum 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

b. Godziny urlopowe są automatycznie rozliczane z dniami wolnymi.

c. Urlop składa się z części ustawowej, która wynosi 8,70% oraz ponad ustawowej 2,17%.

d. Prawo do urlopu wypoczynkowego za okres 1 tygodnia to max. 40 godzin pracy x 10,87% (część ustawowa i ponadustawowa).

e. Pracownik musi wykorzystać dni urlopowe podczas wskazanych u zleceniodawcy kolektywnych dniach wolnych.

f. Ponadustawowe godziny urlopowe wypłacane są z wypłatą za tydzień 52 lub 53 lub jeżeli umowa o pracę została wcześniej zakończona, razem z ostatnim rozliczeniem.

g. Pracownik ma obowiązek wykorzystać godziny urlopowe w okresie 6-ściu miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego. Niewykorzystane godziny urlopowe po okresie 6-ściu miesięcy przepadają.

h. Mieszkanie należy pozostawić posprzątane, zajmowany pokój otwarty. W innym przypadku zlecimy wykonanie tej pracy osobie trzeciej i kosztami obciążymy pracownika.

Artykuł 10: Dodatek wakacyjny

Na podstawie wynagrodzenia brutto nalicza się 8,33% dodatku urlopowego. Dodatek wakacyjny wypłacany jest raz w roku, pod koniec maja lun ba początku czerwca, lub jeżeli umowa została zakończona, razem z ostatnim rozliczeniem.

Artykuł 11: Dni świąteczne

a. W 2020 roku obowiązują następujące państwowe dni świąteczne:
• Nowy Rok
• Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych
• Dzień Wniebowstąpienia
• Drugi Dzień Zesłania Ducha Świętego
• Pierwszy i Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

b. Prawo do zapłaty za święto państwowe dla każdego pracownika bez stałego grafika pracy jest ustalane na podstawie historii pracy. Brane są pod uwagę ostatnie 13 tygodni bezpośrednio przed świętem państwowym.

c. Pracownik, który w 13-stu tygodniach poprzedzających bezpośrednio dzień świąteczny, pracował co najmniej siedem razy w danym dniu tygodnia, na który przypada dzień świąteczny nabył prawo do jego wypłacenia.

d. Pracownik, który nie przepracował jeszcze 13-stu tygodni w czasie bezpośrednio poprzedzającym dzień świąteczny, ale w więcej niż połowie tygodni, w których pracował wykonywał pracę w dniu tygodnia, na który przypada dzień świąteczny, nabył prawo do jego wypłacenia.

Artykuł 12: Historia pracy oraz zakończenie umowy o pracę

a. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielono pracownikowi informacji o „Regulaminie dla pracowników”. Poprzez podpisanie umowy o pracę pracownik, udziela McDo-It upoważnienia do uzyskania informacji w Urzędzie Skarbowym, UWV, ZUS-ie oraz Urzędzie Miasta na temat historii pracy pracownika w celu uzyskania świadczeń dla pracodawcy.

b. Otrzymane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

c. Chęć zakończenia umowy o pracę należy zgłosić w McDo-It minimum dwa tygodnie wcześniej. Pracownik musi podpisać zakończenie umowy (Kündigung). Jeżeli na podstawie umowy o pracę obowiązuje okres wypowiedzenia, wypowiadając umowę należy go uwzględnić.

d. Pracownik jest zobowiązany przed całkowitym zakończeniem pracy zwrócić do McDo-It wszystkie rzeczy otrzymane w zakładzie pracy: karty godzinowe, klucze do szafek, okulary, ubrania ochronne lub robocze itp. W innym przypadku ich równowartość zostanie potrącona z ostatniej pensji pracownika.

e. Pracownik zobowiązany jest zwrócić wszystkie rzeczy otrzymane od McDo-It min. klucz od zakwaterowania, kartę kierowcy itd.

f. Mieszkanie należy pozostawić posprzątane zajmowany pokój otwarty. W innym przypadku zlecimy wykonanie tej pracy osobie trzeciej i kosztami obciążymy pracownika.

g. Były pracownik zobowiązany jest opuścić zakwaterowanie w ciągu 48 godzin po zakończeniu umowy. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego należy opuścić zakwaterowanie tego samego dnia.

Artykuł 13: Podatek

Każdy pracownik jest sam odpowiedzialny za dostarczenie numeru BSN do McDo-It.
Pracownik ma możliwość uzyskania numeru BSN w Urzędzie Miasta. Jeżeli pracownik nie będzie w stanie sam uregulować tej sprawy, może poprosić McDo-It o pomoc. Będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, którymi zostanie obciążony pracownik. Jeżeli pracownik nie przedłoży numeru BSN na czas, McDo-It będzie zobowiązany naliczyć wypłatę na taryfę podatkową anonimową. Pracownik ma możliwość ewentualny nadpłacony podatek odzyskać z Urzędu Skarbowego (Belastingdienst) przy rozliczeniu rocznym. Więcej informacji można uzyskać u McDo-It.

Adresy:

Nijmegen – Tel. 003124329000
Marienburg 75 (Stadswinkel)
www.nijmegen.nl
Doetinchem – Tel. 0031314377377
Raadhuistraat 2
www.doetinchem.nl

Dodatkowe adresy można uzyskać w biurze.

Artykuł 14: Ubezpieczenie zdrowotne

a. Każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii, jest prawnie zobowiązany do posiadania przynajmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.

b. McDo-It zgłasza pracownika w ubezpieczalni HollandZorg. Składka ubezpieczeniowa od dnia 30-12-2019 za 1 tydzień, którą płaci pracownik, wynosi € 24,85 (ubezpieczenie plus koszty administracyjne).

c. Ryzyko własne w wysokości € 885,00 zostało wykupione przez McDo-It BV i wynosi dla pracownika € 0,00.

d. Pracownik, który nie mieszka w Holandii, musi zarejestrować się osobiście w ubezpieczalni swojego wyboru na podstawie formularza E106. Na podstawie tego formularza, można również ubezpieczyć w kraju zamieszkania (lub zameldowania) członków rodziny do 18-go roku życia. Formularz E-106 można otrzymać w McDo-It.

e. Ubezpieczenie podstawowe nie refunduje kosztów za dentystę i fizjoterapię.

f. Aby zadeklarować koszty leczenia pracownik musi wypełnić formularz deklaracji HollandZorg. Formularz deklaracji należy wypełnić starannie i czytelnie oraz złożyć podpis we właściwym miejscu. Rachunek/faktura musi spełniać standardy wymienione w formularzu deklaracji.
Pracownik musi przed zadeklarowaniem rachunek/fakturę w innym języku niż: niemiecki, francuski, angielski lub hiszpański przetłumaczyć przysięgle na własny koszt. HollandZorg może wymagać od pracownika dostarczenia dodatkowych dokumentów od lekarza.

Jeśli pracownik wyraźnie wyrazi zgodę i osobiście przekaże oryginalny rachunek (jeżeli wymagane przysięgle przetłumaczony) i formularz deklaracji do McDo-It, McDo-It może pośredniczyć w przekazaniu rachunku do HollandZorg. HollandZorg zdecyduje zgodnie z polisą ubezpieczeniową o możliwości refundacji a następnie HollandZorg przeleje bezpośrednio kwotę refundacji na rachunek bankowy pracownika. W przypadku pytań lub reklamacji pracownik powinien skontaktować się bezpośrednio z HollandZorg pod numerem tel.: +31570687449. McDo-It nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spory i różnice.

g. Na leczenie za granicą (wszystkie kraje z wyjątkiem Holandii) pracownik musi przed rozpoczęciem leczenia otrzymać zgodę od HollandZorg. W tym celu pracownik musi samodzielnie skontaktować się z HollandZorg. Jeżeli pracownik nie jest zarejestrowany w zagranicznej ubezpieczalni i podejmuje leczenie za granicą (poza Holandią), musi liczyć się z tym, że mogą powstać koszty leczenia. Powstałe koszty leczenia będą refundowane na podstawie obowiązujących taryf w Holandii. Co może oznaczać, iż część kosztów leczenia musi pokryć pracownik.

h. Dzień, z którym rozwiązana zostanie umowa o pracę z McDo-It, jest ostatnim dniem ubezpieczenia zdrowotnego pracownika. Były pracownik jest sam odpowiedzialny za wykupienie nowego ubezpieczenia zdrowotnego.

i. Pracownik może wybrać inną ubezpieczalnię zdrowotną niż HollandZorg. Pracownik jest wtedy sam odpowiedzialny za opłacanie premii ubezpieczeniowych. Pracownik musi potwierdzenie rejestracji u innego ubezpieczyciela w formie kopii polisy ubezpieczeniowej lub kopii karty ubezpieczeniowej przedłożyć w McDo-It.

Artykuł 15: Zgłoszenie choroby i nieobecności w pracy

Chorobę / nieobecność w pracy należy zawsze zgłaszać! Najlepiej dzień wcześniej przed godziną 20:00, ale zawsze minimum 3 godziny przed zaplanowanym wyjazdem do pracy poprzez wysłanie wiadomości w aplikacji na portalu pracownika w temacie Podanie o urlop / Choroba.

Niezgłoszona/niewłaściwie lub za późno zgłoszona nieobecność/choroba będzie traktowana jako urlop bezpłatny a pracownik jako zdrowy.

Artykuł 16: Choroba i co dalej / Faza A z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia ?

a. Pracownik musi zgłosić niezdolność do pracy zgodnie z opisem w Artykule 15.
b. Od 3-go dnia niezdolności do pracy umowa o pracę zostaje przez pracodawcę zakończona a pracownik zostaje zgłoszony do UWV.
Data zakończenia umowy o pracę i rejestracja w UWV to pierwszy dzień niezdolności do pracy.
Od tej daty ubezpieczenie zdrowotne Hollandzorg zostaje zakończone. Pracownik jest odpowiedzialny za wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego we własnym zakresie.
c. Jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 2 dni, pracownik otrzyma zasiłek chorobowy z UWV.
d. Na pracowniku spoczywa obowiązek zgłoszenia ponownej zdolności do pracy w UWV.
Kontakt z UWV można uzyskać pod numerem telefonu: 088-898 92 94 od 08:00 do 17:00 w dni robocze.
Pierwsze 2 dni niezdolności do pracy są na koszt pracownika.

Artykuł 17: Choroba i co dalej / Faza B i C ?

a. Pracownik musi zgłosić w McDo-It pierwszy i ostatni dzień chorobowego.

b. McDo-It nie jest odpowiedzialny za umówienie wizyty u lekarza czy organizację transportu. Pracownik jest sam odpowiedzialny za swoje leczenie i dojazdy do lekarzy, szpitali itp.

c. Pracownik, który pojechał do pracy i ze względu na niezdolność do pracy lub też z innego powodu nie chce / nie może jej kontynuować i pragnie zostać odebrany przez McDo-It jeszcze przed zaplanowanym jej zakończeniem, zostanie obciążony dodatkowymi kosztami transportu. McDo-It nie ma obowiązku planowania dodatkowego transportu na życzenie pracownika. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu McDo-It nie jest w stanie zorganizować dodatkowego transportu, pracownik musi poczekać do końca pracy lub samodzielnie zorganizować transport.

d. Chorobowe podczas Fazy A i B wypłacane jest od trzeciego dnia niezdolności do pracy. Obliczane jest na podstawie średniej zarobków z ostatnich 13-stu tygodni w wysokości 90% przez pierwsze 52 tygodnie i 80% od tygodni 53 do 104 ze stawki godzinowej brutto, ale nie mniej niż stawka minimalna zgodna z wiekiem pracownika.

e. Jeśli miejsce pobytu w okresie leczenia różni się od miejsca zamieszkania (adres zamieszkania w czasie zatrudnienia) zmianę adresu i nowy adres należy zgłosić w McDo-It. W przypadku pobytu w szpitalu (lub innej instytucji medycznej) nie jest konieczne podanie nazwy i adresu szpitala.

f. W czasie chorobowego pracownik musi być telefonicznie lub osobiście osiągalny pod adresem leczenia w celu udzielenia pracodawcy informacji o przebiegu choroby, rehabilitacji oraz terminu zakończenia leczenia. Nieobecność w miejscu leczenia z tytułu np. wizyty u lekarza, pobytu w szpitalu lub innych musi być zgłoszona w McDo-It. Pracownik może spodziewać się kontaktu w formie telefonicznej lub wizyty w domu.

g. Do chwili pierwszego kontaktu pracownik ma obowiązek pozostać w domu w godzinach od 8:00 do 18:00, w tym czasie może opuścić adres wyłącznie udając się na wizytę do lekarza lub na leczenie. Po pierwszym kontakcie McDo-It może wymagać od pracownika, aby pozostał w domu przez następne dwa tygodnie do godziny 10:00 rano i miedzy 12:00 a 14:30 popołudniu.

h. Pracownik musi dołożyć wszelkich starań, aby powrócić do zdrowia i móc szybko wznowić pracę. Pozostała aktywność pracownika nie możne utrudniać procesu zdrowienia. Pracownik ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić współpracę w zakresie powrotu do zdrowia.

i. Pobyt w szpitalu (pierwszy i ostatni dzień pobytu) musi być jak najszybciej zgłoszony.

j. Pracownik ma obowiązek zgłoszenia się na uzgodnioną wizytę kontrolną u lekarza/konsultanta pracy Arbo lub innego. McDo-It współpracuje z L&B | Arbodienst. Brak możliwości stawienia się z ważnego powodu musi być najpóźniej 48 godzin przed uzgodnionym terminem zgłoszony w McDo-It. Pracownik, który nie zgłosi na czas niezdolności stawienia się na wizytę, zostanie obciążony kosztami. Tylko podanie ważnego powodu pozwoli na ustalenie nowych postanowień. Poza tym zostanie wstrzymane wypłacenie chorobowego.

k. Chorobowe nie oznacza automatycznie niezdolności do pracy. Pracodawca może zaproponować pracownikowi dopasowaną pracę zastępczą, którą pracownik zobowiązany jest zaakceptować. W czasie absencji chorobowej pracownik musi ściśle przestrzegać zasad reintegracji zawodowej.

l. Nieprzestrzeganie zasad reintegracji zawodowej i/lub odmowa podjęcia pracy zastępczej przez pracownika możne doprowadzić do cofnięcia prawa do wypłaty wynagrodzenia z tytułu chorobowego lub zawieszenia.

m. Po zakończeniu leczenia pracownik musi niezwłocznie zgłosić gotowość podjęcia pracy.

n. Jeżeli pracownik zachoruje podczas urlopu wypoczynkowego za granicą obowiązują, co najmniej te same zasady opisane wyżej. Zgłoszenie zostaje rozpatrzone po skontaktowaniu się z pracownikiem.

Artykuł 18: Zakwaterowanie

a. Każdy pracownik ma prawo do korzystania z przydzielonego mieszkania firmowego. Aby zostać zakwaterowanym pracownik musi podpisać „Umowę wynajmu mieszkania” oraz pełnomocnictwo.

b. Opłata za zakwaterowanie McDo-It wynosi max € 147,50 netto tygodniowo. Za każdy przepracowany dzień pracownik otrzymuje upust w wysokości €11,50 maksymalnie €57,50 na tydzień.

c. Pracownik, który korzysta z zakwaterowania McDo-It podczas wypłacania godzin urlopowych płaci obniżoną kwotę za zakwaterowanie, która wynosi € 30 tygodniowo.

d. Pracownik, który nie pracuje z własnej winy, nadal zobowiązany jest płacić za zakwaterowanie, a kwota nie zostanie pomniejszona o zniżkę € 57,50 na tydzień.

e. W zależności od zleceniodawcy, pracownik mieszkający prywatnie i korzystający z transportu McDo-It płaci € 6 za dzień.

f. Pracownik jest przydzielony do danego pokoju, zmiana pokoju jest możliwa wyłącznie za zgodą biura. Pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w mieszkaniu. McDo-It będzie regularnie przeprowadzać niezapowiedziane kontrole zakwaterowań. Wszelkie zniszczenia, awarie i usterki należy natychmiast zgłaszać do biura McDo-It. Za rzeczy zniszczone lub zaginione należące do wyposażenia mieszkania odpowiada materialnie pracownik.

g. Ogrzewanie centralne, prąd i gaz należy używać oszczędnie. Okna w okresie grzewczym należy otwierać tylko do wietrzenia. W przypadku nieprawidłowego korzystania z ogrzewania pracownik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

h. Posiadanie lub przebywanie zwierząt w akomodacji McDo-It jest surowe wzbronione.

i. McDo-It nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże oraz zniszczenia własności pracownika.

Artykuł 19: Samochód służbowy

a. Auta służbowe McDo-It są wyposażone w system Track&Trace, dzięki któremu:
– Wiemy gdzie znajduje się nasze auto
– Z jaką prędkością się porusza i w jaki sposób jedzie
– Za pomocą identyfikatora są rejestrowane wszelkie jazdy każdego kierowcy

b. Kierowcy otrzymują zniżkę kosztów zakwaterowania, jeżeli w danym tygodniu dowożą pracowników do i z pracy. Zniżka ustalana jest na dzień na podstawie następujących norm:

Do 100 kilometrów na dzień € 4,50 zniżki na dzień
Od 101 do 160 kilometrów na dzień € 6,50 zniżki na dzień
Od 161 kilometrów lub więcej na dzień € 8,50 zniżki na dzień

c. Zniżka może być obniżona, jeżeli McDo-It zauważy, iż kierowca niewłaściwie prowadzi auto np. zbyt gwałtowne hamuje, zbyt szybko jeździ, zbyt szybko jeździ na zakrętach, zbyt gwałtownie przyspiesza. Kierowcy źle prowadzący auto otrzymają ostrzeżenie. Jeżeli według McDo-It styl jazdy nie ulegnie poprawie, zniżka zostanie pomniejszona ze względu na złą jazdę. Cotygodniowa zniżka na podstawie oceny McDo-It zostanie pomniejszona następująco:

Do 100 kilometrów na dzień € 2,50 zniżki na dzień
Od 101 do 160 kilometrów na dzień € 4,50 zniżki na dzień
Od 161 kilometrów lub więcej na dzień € 6,50 zniżki na dzień

10-ciu najlepszych kierowców otrzyma co tydzień dodatkową zniżkę w wysokości € 10.

d. Kierowca jest zobowiązany co tydzień zdać deklarację kilometrową z wypełnionymi: numer rejestracyjny auta i numer karty Shell. Deklaracja musi być oddana do biura pod koniec tygodnia (najpóźniej w poniedziałek) osobiście lub drogą e-mailową. Jeżeli deklaracja jest niewypełniona lub zdana po terminie, kierowca nie otrzyma zniżki kosztów zakwaterowania.

e. Kierowca jest w każdym przypadku zobowiązany używać karty kierowcy. Jeżeli kierowca celowo nie użyje karty kierowcy nie otrzyma zniżki kosztów zakwaterowania.

f. Każdy kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu kierowca nie jest już w posiadaniu ważnego prawa jazdy, musi fakt ten niezwłocznie zgłosić do McDo-It, w takim przypadku kierowca nie może kontynuować jazdy!

g. Od wszystkich pracowników z prawem jazdy oczekuje się, iż na polecenie pracodawcy będą prowadzić auto i zabierać współpracowników do i z pracy. Pracodawca udostępnia w tym celu auto służbowe a kierowca otrzymuje dodatek upust.

h. Kierowca zobowiązany jest dbać o auto. Aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, innych użytkowników drogi i uniknąć wypadków kierowca zobowiązany jest do wykonywania podstawowych kontroli stanu technicznego pojazdu (np. stanu oleju, płynów i ogumienia).W razie potrzeby biuro służy w tym temacie pomocą.

i. Kierowca jest odpowiedzialny za kluczyki do auta. Kluczyki można przekazać innemu pracownikowi, posiadającemu ważne prawo jazdy, wyłącznie na polecenie McDo-It. Pobieranie i wymiana kluczyków do auta odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego prawa jazdy i wcześniejszym uzgodnieniu z McDo-It.

j. Każdy kierowca i pasażer jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w samochodzie oraz jego sprzątanie. W razie nieposprzątania auta służbowego, zostanie ono posprzątane, a kosztami zostaną obciążeni wszyscy, którzy jako ostatni korzystali z auta.

k. Palenie papierosów (również e-papierosów) w samochodzie jest surowo zabronione. Za wszelkie szkody w aucie spowodowane paleniem papierosów odpowiadają użytkownicy samochodu.

l. Auta służbowe służą tylko i wyłącznie do jazd służbowych i na polecenie McDo-It. Jazda autem służbowym w celach prywatnych jest zabroniona i będą nakładane kary.

m. Punktem zbiorczym na wyjazdy są zakwaterowania lub siedziby McDo-It.

n. Na polecenie McDo-It pracownik zobowiązany jest przyjechać na wymianę auta. W każdym momencie pracodawca zastrzega sobie prawo do skontrolowania prawa jazdy. Po otrzymaniu nowego prawa jazdy, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć je w McDo-It.
Artykuł 20: Mandaty

Koszty mandatów pokrywa pracownik. Kwota mandatu plus € 10 kosztów administracyjnych, będą potrącane z pensji winowajcy.

Artykuł 21: Wypadek drogowy i inne uszkodzenia auta służbowego

a. Do każdego wypadku samochodowego należy wezwać policję i powiadomić McDo-It. W przypadku drobnych kolizji obydwie strony (winny i poszkodowany, jak również ewentualni świadkowie) muszą dokładnie wypełnić i podpisać europejski protokół wypadkowy (znajduje się w każdym samochodzie). Uwaga! Jeżeli nie wiesz, co zostało wpisane w formularz wypadkowy, nie podpisuj!

b. Jeżeli brakuje w aucie formularza wypadkowego, kierowca zobowiązany jest dostarczyć nowy egzemplarz. Formularze można uzyskać w biurze.

c. Udział własny w wysokości €150,00 za uszkodzenie lub kolizję drogową/wypadek samochodowy z własnej winy, będzie potrącony z pensji
kierowcy. Kierowca zostanie obciążony pełnymi kosztami wypadku samochodowego spowodowanego pod wpływem alkoholu lub innych środków, które wpływają na zdolność prowadzenia pojazdu.

d. Każde, nawet drobne uszkodzenie samochodu należy niezwłocznie zgłosić w biurze

Artykuł 22: Tankowanie auta służbowego

Samochody firmowe należy tankować wyłącznie w Holandii na stacjach Shell używając załączonej w aucie Karty Shell. Wszystkie transakcje są kontrolowane. Wszelkie nadużycia będą karane i zgłoszone na policję, jako kradzież. Przed tankowaniem upewnij się, iż tankujesz dobre paliwo (benzyna lub diesel). Zatankowanie niewłaściwego paliwa jest również uznawane jako uszkodzenie auta i karane.

Artykuł 23: Nadużycia i konsekwencje

a. Panujących zasad przestrzegamy wedle wprowadzonego regulaminu, który chroni uczciwych, solidnych pracowników, a karze tych, którzy zakłócają spokój i działają wbrew prawu. Uczciwe osoby, niemające złych intencji, nie muszą się obawiać dodatkowych kosztów. Nie nakładamy kar finansowych bezpodstawnie. Każde zajście jest udokumentowane, a spisane protokoły są poparte faktami.

b. Aby zapewnić porządek, czystość i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mienia firmy McDo-It, kosztami zniszczeń, szkód spowodowanych przez zaniedbanie oraz nadużycia zostanie obciążony pracownik. Może to obejmować: zniszczenia w zakwaterowaniu i jego otoczeniu, nadużywanie energii, koszty sprzątania, prywatną jazdę samochodami służbowymi, uszkodzenie samochodu McDo-It, nadużywanie karty paliwowej, przemoc w mieszkaniu lub w pracy, kradzież mienia McDo-It, udostępnienie zakwaterowania osobom trzecim, palenie (również e-papierosów) w zakwaterowaniu, koszty interwencji ze strony McDo-It z powodu nadużywania alkoholu, narkotyków w zakwaterowaniu, hałasów itp. Należy zapoznać się ze szczegółową listą wywieszoną w zakwaterowaniu McDo-It.

c. Powyższa lista może zostać uzupełniona przez McDo-It, każde wykroczenie lub nieakceptowalne zachowanie może zostać do niej dodane.

d. McDo-It przeprowadza regularne kontrole zakwaterowań.

Artykuł 24: Rozliczenie roczne dochodów

Co roku każdy pracownik otrzyma roczne zestawienie dochodów tzw. Jaaropgaaf. Dokument ten jest udostępniany najpóźniej pod koniec lutego w aplikacji Plan4Flex. Poprzez akceptację tego regulaminu pracownik wyraża zgodę na otrzymanie rozliczenia rocznego drogą elektroniczną.

Artykuł 25: Emerytura

a. Dla każdego pracownika, który ukończył 21 rok życia i pracuje dłużej niż 26 tygodnie w McDo-It, odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalne do funduszu emertytalnego Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten.

b. Składki odciągane są na podstawie regulacji podstawowych i rozszerzonych i są płacone zgodnie z przepisami podziału premii pracodawcy i pracownika. Procentowa wysokość składek emerytalnych i franczyzy jest ustalana raz w roku przez StiPP. Wysokość wieku emerytalnego wzrasta stopniowo z 65 na 67 rok życia, co spowoduje, iż w roku 2023 prawo do zasiłku ma pracownik, który ukończył 67 rok życia.

c. Dodatkowe informacje na temat emerytury można uzyskać na: https://www.stippensioen.nl

Artykuł 26: Kursy i szkolenia

Pracownik, który uczestniczy w kursie, szkoleniu na koszt McDo-It, zobowiązuje się pozostać, po zakończeniu szkolenia, dalsze 12 miesięcy w stosunku pracy z McDo-It. W przypadku przedwczesnego zakończenia stosunku pracy z winy pracownika, McDo-It jest upoważniony do potrącenia kosztów szkolenia z ostatniego wynagrodzenia bez dalszej konsultacji z pracownikiem.

Artykuł 27: Dyskryminacja

Dyskryminacja to nierówne traktowanie, podporządkowanie lub wykluczenie osób na podstawie (osobistych) cech określonych w holenderskim Kodeksie Cywilnym, Ambtenarenwet, de Arbowet, holenderskim Kodeksie Karnym, konstytucji i ustawach o równym traktowaniu.
Jeśli podejrzewa się dyskryminację, pracownik może zgłosić ten fakt w College voor de Rechten van de Mens (Instytut Praw Człowieka).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

balken-fc